Hoe sta jij in de kracht van jouw eigen wijsheid?

Hoe sta jij in de kracht van jouw eigen wijsheid?

Artikelen

Als hoofd, hart en ‘wil’ samenwerken met de voeten en het buikcentrum, ontstaat er een helder en integraal beeld van wat er leeft in jou aan wijsheid en waarheid. Waardoor je steeds evenwichtiger en afgestemder keuzes kunt maken en steeds zuiverder de roep van je hart kunt volgen. Zonder ruis of vertroebeling. Bovendien maakt het de levensenergie vrij voor een natuurlijke manier van zijn.

Blijf alert om te kunnen voelen wat kloppend voelt

Blijf wakker. Houd het hoofd helder, en kijk goed. Word gewaar wat kloppend voelt voor je. Laat je innerlijke wijsheid spreken en je niet van de wijs brengen door de power play van je denken. Want het spel van de controle van de mind veroorzaakt ruis. Het blokkeert de levensenergie voor innerlijke aandachtigheid en de natuurlijke staat van zijn. Het zorgt ervoor dat je niet thuis kunt komen bij jezelf en houdt je af van de essentie van jouw eigen wijsheid.

De glimlach van het hart is evenwel in staat vanuit zuiver gevoelde intenties het spel van mind control te doorzien en op te lossen. Bovendien kan het hart de krachtlagen van onze innerlijke wijsheid – van het hoofd en hart, de wil en hara of buikcentrum en voeten – verbinden tot één samenhangend geheel. Waardoor een integraal beeld van de wijsheid van onze binnenwereld ontstaat. En we afgestemder en evenwichtiger keuzes kunnen maken.

Wat verdient aandacht bij deze innerlijke afstemming?

De power play van het hoofd

In onze huidige duaal georiënteerde belevingswereld worden de krachtlagen van het hoofd, het hart, de wil, de voeten en de hara – als plek van onze emoties èn de natuurlijke intuïtieve vermogens – gebruikt als los van elkaar staand. Hierbij voert de neiging van ons denkvermogen om alles in controle te willen houden, te willen sturen en beredeneren meestal de boventoon. Het overpowert daarmee de signalen, antwoorden en informatie van de andere wijsheidsbronnen.

Bovendien triggeren gevoelens van angst of onzekerheid, hoe begrijpelijk of reëel ook, onze mind. Net als gedachten van ‘dit wil ik niet’. Ze houden ons extra in het hoofd, en zetten ons (onbewust) in de overlevingsstand omdat we grip willen houden, niet in de verdrukking willen komen en dingen in onze leef- en ervaringswereld willen vermijden. Dit vormt een spanningsveld dat de weg van de compassie en het warme hart in ons blokkeert.

Deze power play van het hoofd vertroebelt de zaken. Het zorgt voor ruis met de andere krachtlagen, waardoor hun vermogens en informatie niet helder of zuiver doorkomen en/of ondergesneeuwd raken. Het weerhoudt ons om bij de essentie te komen van onze innerlijk gevoelde wetenschap, wijsheid en waarheid.

De kracht van de glimlach van het hart

Het hoofd is daarentegen vanuit ontspanning in staat zijn krachten te bundelen met de andere krachtlagen en hun informatie – dit in tegenstelling tot de gespannenheid die onze vaak zo drukke levensstijl met zich mee brengt. Want wanneer het leeg, stil en rustig is in het hoofd, kunnen we helderheid van denken en bewustzijn ervaren. Dan zijn de vermogens van het hoofd scherp, helder en alert, en kunnen ze alles overzien.

Daarnaast kan de glimlach van het hart de power play van de mind oplossen en de krachtlagen onderling verbinden. Het overbrugt wat het hoofd niet kan overzien noch voor mogelijk houdt, en wijst de weg van de warmte, de compassie en de oordeelloosheid – zie ook ‘een boodschap van hoop en vrede’. Zodat we open kunnen staan voor alles wat er in ons leeft zonder hier een oordeel of label van fijn of niet fijn, goed of fout etc. aan te geven. En we ons bewust kunnen zijn van alles wat er – ten diepste – in ons aanwezig is, en leeft.

Deze vorm van aandachtigheid gaat voorbij het denken en komt voort uit diepere niveaus van voelen, weten en aanvoelen. Hoe bewuster we hiervan zijn en hoe beter we bekend zijn met de verschillende nuances ervan, deste helderder kunnen we waarnemen wat er in ons leeft en beweegt. Waardoor we steeds afgestemder keuzes kunnen maken. En daarmee steeds zuiverder ons pad kunnen lopen, zonder ruis of vertroebeling.

De afstemming en verdieping

Je maakt deze slag door de krachtlagen van je eigen wijsheid in jezelf uit te balanceren. Het vergt veel innerlijke finetuning en aandachtigheid om de signalen die je lichaam afgeeft te leren herkennen, de fijngevoeligheid van de verschillende signalen, antwoorden en informatie van je binnenste gewaar te worden èn hierbij te onderscheiden wat van jou is of wat bij een ander hoort. Het vraagt ook om alertheid om alle lagen te verbinden en als één afgestemd geheel aan te gaan boren als basis voor je ‘doen en laten’.

Op deze manier finetune je het geheel van je innerlijke wijsheid(sbronnen) steeds meer, zodat het steeds vaker als van nature kan dansen in jouw krachtcentrum. En er diepere (betekenis)lagen in jou aangeraakt kunnen worden voor een integrale beleving van eenheid. Waarbij het lichamelijke, cognitieve, emotionele, gevoelsmatige en intuïtieve / energetische met elkaar samenwerken als één geheel.

De kern van de krachtlagen

 •  het hoofd en zijn helderheid – qua denkvermogen, mentale kracht en cognitieve vermogens
  De niet vertroebelde kracht van deze vermogens kan ervaren worden, wanneer het leeg, stil en rustig in het hoofd is. En het zichzelf niet verliest in zijn eigen doolhof van gedachten, indrukken en andere mentale (creatie)vermogens.
 • het warme hart
  Het kloppende hart in jou geeft toegang tot warmte, passie, oordeelloosheid en compassie. Zijn verbindende en verzachtende vermogens komen tot bloei wanneer het open is en glimlacht. Hoe bewuster je in verbinding staat met – de openheid van – je hart, des te beter zijn kracht kan stromen.
 • het zonnevlechtcentrum of de plexus solaris als zetel van onze wil(skracht)
  De wil om iets voor elkaar te krijgen en te realiseren kan ingezet worden vanuit de meer zelfzuchtige, materiële of ego gedreven ambities of vanuit immateriële of spirituele drijfveren die het grotere goed of hoger doel dienen.
 • de hara of het buikcentrum en onze natuurlijke vermogens
  Hoe minder je in je hoofd zit en hoe meer je zakt in je lijf, deste makkelijker je bij deze vermogens komt. Vanuit de hara krijgt de natuurlijke staat van zijn vorm. In de buikregio worden onder meer onze ervaringen, emoties en gevoelens verteerd. En in de schoot worden de natuurlijke creatieve vermogens en het intuïtieve innerlijke weten gewiegd.
 • de voeten, om goed met beide benen op de grond te staan
  De grond onder de hara en het hart – oftewel het aardse – zorgt voor verlichting van het hoofd en daarmee voor helderheid van denken. Waarbij de voeten zorgen voor de afstemming met de aardse geaardheid, en wat hiervoor nodig is.
 • de handen die (doel)bewust handelen vanuit de kracht van jouw eigen wijsheid.

Hulpvragen voor innerlijke toetsing

Hoe vaak toets jij naast wat je hoofd ergens van vindt, wat je buikgevoel of intuïtie aangeeft, hoe je ego er tegenaan kijkt, wat je hart erover zegt, hoe je emoties het ervaren en wat je voeten nodig hebben? En in hoeverre breng je dit dan met elkaar in balans voor je actie neemt?

 In hoeverre kun jij volmondig JA zeggen tegen ‘wat je wilt vermijden en niet wilt in je leven’?
Om hiermee ècht nieuw perspectief te creëren voor jezelf en de power play van de mind op te lossen.

 Wat doe je om je hartsverbinding zuiver door te laten werken in de informatie en signalen van je wijsheidsbronnen? Hoe versterk en verdiep je de verbinding met jouw hart?

 Welke innerlijke signalen krijg je van welke plek? In hoeverre verschillen de ervaringen van elkaar, zoals spanning, verkramping, verharding, onrust, verzachting of ontspanning? Wat kun je hiermee?
Wat ligt eronder? En check je hierbij ook wat van jou is en wat bij een ander hoort?

 Als iets resoneert met je, check je dan vanuit je eigen wijsheid wat waar resoneert bij je?

Met bovengenoemde innerlijke integrale georiënteerdheid geef je vorm aan het (respect)eren van jouw levenskracht en levensstroom.

Dit artikel werd 25 augustus 2017 geschreven en op 23 september 2017 gepubliceerd op nieuwetijdskind.com

 ◊ Artikelen

Comments are closed.