Het wonder van hoop op vrede

Het wonder van hoop op vrede

Artikelen

Vrede op aarde. Het is voor velen nog een utopie. En ondertussen zijn er die zich inspannen voor een nieuwe samenleving. Een nieuw samen zijn op aarde vanuit universele (mens)waarden zoals gelijkheid, harmonie en liefde. Voor hen is de beweging hiernaartoe duidelijk voelbaar. Zij voelen de hartslag van het nieuwe dat aanbreekt. Vaak hebben ze ook al gevoel en beeld bij de nieuwe tijd van vrede. Hierin ligt tevens een valkuil en het vraagt om waakzaamheid.

Want door de potentie van leven in liefde en eenheid – reeds – in te vullen, zien we niet meer wat er nog meer mogelijk is en hoe het ook zou kunnen (zijn) … Hiermee beperken we onszelf. We creëren zo enkel mogelijkheden vanuit focus op wat we voor mogelijk houden. Waardoor het potentieel van wat we (nu) nog voor onmogelijk houden, ongezien en ongebruikt blijft.

Magisch realisme

Dit ongezien en ongebruikt blijven heeft te maken met de werking van onze ratio. Deze is bezig met wat rationeel verklaarbaar en zichtbaar is. In de behoefte om dingen in te vullen heeft het tegelijkertijd ook de neiging om dingen uit te sluiten. Mede omdat het lineair verbanden legt en bewijs wil voor zowel mogelijkheden als onmogelijkheden. Het gevoelsmatige in ons heeft dit niet nodig. Het kenmerkt zich door gevoelde wetenschap, een innerlijk weten dat intuïtief verbanden legt en aanvoelt dat alles mogelijk is.

Beide elementen zitten in ons, het rationele en de gevoelde wetenschap.
Daarmee zit de mogelijkheid van het onmogelijke in ons.
Wij zijn in staat tot een dergelijk magisch realisme.
Het wonder van vrede zit hiermee letterlijk in onszelf.

Door je hiermee in het hier en nu te verbinden, ontstaat een magisch moment. In dit moment is de mogelijkheid van het onmogelijke aanwezig. Omdat beide aspecten tegelijkertijd aanwezig zijn als gelijke delen, het ongeloof en vertrouwen, het haalbare en onmetelijke, het bekende en niet te bevatten enzovoort. Waardoor ze als het ware samensmelten tot een oplossing voor vrede. Dit proces van oplossing is mooi verbeeld in the Pyramid and the Pool — Videolink

Hierbij is het de kracht van de menselijke verbeelding die het mogelijke en onmogelijke en het verklaarbare en onverklaarbare verbindt, en ons in staat stelt tot magisch realisme. En het is de kracht van het hart die de brug slaat tussen het rationele en gevoelsmatige in ons.

Oerverbindingherstel

Door ons te verbinden met de mogelijkheid van het onmogelijke vanuit gelijkwaardige weging van beide aspecten, herstellen we de verbinding met een oeroude belofte van eenheid en heelheid. In deze belofte zit besloten dat alles tegelijkertijd gelijkwaardig aanwezig kan zijn. Daarmee vervult het de belofte van onze hoop op vrede.

Wanneer we ons vanuit de mogelijkheid van het onmogelijke verbinden met de essentie van een leven in harmonie en liefde komt het volledige potentieel vrij. Alleen zo kunnen we de zuivere grondslag van ‘vrede op aarde’ doorgronden en de volledige potentie ervan tot leven brengen, in onszelf en collectief.

De essentie van een leven in harmonie en liefde is terug te brengen naar enkele oerverbindingen en oerfrequenties. De trilling en energieën van deze oerfrequenties brengen ons in contact met verschillende aspecten van heelheid, eenheid en liefde. We hebben ons hier wel zonder (waarde-)oordeel mee te verbinden.

Want doen we dat niet, dan ontstaat er ruis en vervorming waardoor we niet in aanraking komen met de oorspronkelijkheid en het volledige potentieel. Dan missen we een deel van de oerfrequenties en creëren we in feite een volgende deelervaring in plaats van een heelheidservaring.

Dit betekent dat we voorbij de ratio en verlangens hebben te gaan, en onze lineaire gedachten en ‘beperkende’ interpretaties, opvattingen en wensbeelden hebben los te laten. Om ons helemaal open te stellen voor de verschillende aspecten, lagen en gelaagdheden van de oerverbindingsenergieën. Zodat we de volledige potentie zonder ruis en vanuit het hart kunnen toelaten, en ervaren.

Een voorbeeld

Eén van de oerfrequenties is een oerverbindingsenergie met de natuur en al haar levensvormen.
Het is een oude energie van voor Lemurië, Mu en Atlantis. Een natuurspirit, een symbool voor nieuw leven met verschillende verschijningsvormen en interpretaties in diverse culturen.

Bij de Kelten bekend als Green Man, bij de Hindoe als Krishna, in de Islam al-Khidr en in het Egyptische wordt hij tevens in verband gebracht met Osiris. Zijn energie brengt ons in contact met diepe liefde voor de natuur en al haar planten-, dieren-, stenen- en mineraalrijken. Zo resoneerden de Keltische druïden en hun wijsheid op deze oerliefde voor de natuur, en ook de binding van een natuurvolk zoals de pygmeeën met de flora en fauna van de oerwouden is hiervan een uitingsvorm.

Daarmee kent deze energie voor verbondenheid met de natuur en haar levensvormen meerdere facetten en gelaagdheden.

Zouden we nu enkel verbinding maken met de energie van de Green Man, het Druideschap of Krishna of met de natuurwezens, dan maken we contact met deelaspecten van de oerfrequentie. We beperken ons dan en missen het grotere verband en de meer gelaagde – multidimensionele – samenhang in al wat is en leeft in de natuur. We komen dan niet in aanraking met de oorspronkelijkheid van de oerverbindingsenergie en het volledige potentieel ervan. Waardoor de levensstroom voor nieuw niet of onvolledig vrijkomt.

 Alles omvattende hoop

Ook al heeft iedereen een ander (ideaal)beeld van vrede, in ons hart verlangen we allemaal naar een wereld vol vreugde en harmonie. Dit verlangen is ingebed in een diep vertrouwen in de belofte van eenheid en heelheid. Het is aan ons om deze connectie zodanig te herstellen dat het volledige potentieel hiervan vrijkomt.

Dat is mogelijk wanneer we ons lineair denken loslaten en daarbij ook de individuele en collectieve interpretaties over de potentie van leven in liefde en eenheidWanneer we ons daarnaast vanuit het hart verbinden met de mogelijkheid van het onmogelijke, planten we de zaadjes voor het wonder van hoop op vrede.

Het wonder van hoop roept ieder van ons om hier een eigen en magische betekenis en invulling aan te geven! Met dank aan de her-innering, Elohim Yael en Ingrid

Dit artikel werd 28 april 2017 geschreven en op 1e Pinksterdag gepubliceerd op nieuwetijdskind.com

 ◊ Artikelen

Comments are closed.